Kao Pratubchang Mountain Bike 2024


15
Jun
Register Now

Detail
"มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง และสวนพฤกษศาสตร์บ้านจอมบึง ได้ร่วมมือกันจัดงานวิ่งเขาประทับช้างเทรลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2532 โดยในระยะแรกจัดเป็นแบบการวิ่งครอสคันทรี และจักรยานเสือภูเขา ต่อมาในปี 2558 จึงพัฒนามาเป็นรูปแบบการวิ่งเทรล ตามความนิยมที่เป็นสากล

โครงการนี้จัดในรูปแบบภาคีมีหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่น ทั้งในจังหวัดราชบุรีและในระดับประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมไม่น้อยกว่า 50 หน่วยงาน เป็นภาคีร่วมจัดงาน โดยมีมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงเป็นหน่วยประสานงาน

เป้าหมายหลักของโครงการ คือ มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีสังคมที่อบอุ่น มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนรักธรรมชาติ รักป่า รักสัตว์ป่า ช่วยกันปกป้องผืนป่าและสร้างป่า โดยการนาประชาชนเข้าป่า มารู้จักป่า รู้จักต้นไม้ เรียนรู้ระบบนิเวศน์ของป่า รู้คุณประโยชน์มหาศาลของป่า มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาป่าให้มีลักษณะเป็น Healthy Park – Healthy People และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต มีความพร้อมในการรองรับประชาชนเข้าไปใช้บริการ มุ่งส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวและ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน

การแข่งขันเขาประทับช้างเทรลใช้พื้นที่-ภูมิประเทศ บริเวณเขาประทับช้าง ซึ่งประกอบด้วยสวนพฤกษศาสตร์บ้านจอมบึง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง เขาบิน เขาหินแดง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ที่ รบ.1 เป็นพื้นที่กิจกรรม

บริเวณเขาประทับช้างมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือในปี 2438 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยข้าราชบริพารเสด็จเยี่ยมราษฎรที่จอมบึง ได้แวะประทับพักร้อนที่บริเวณเขาประทับช้าง

ในปี 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดาเนิน นากองเสือป่าเดินทางไกล จากค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม ไปประทับพักแรมที่บ้านหนองบัวค่าย อ.จอมบึง ก็แวะประทับพักร้อนที่บริเวณเขาประทับช้าง

ในปี 2531 รัฐบาลได้พัฒนาพื้นที่เขาประทับช้าง เป็นสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวโรกาสมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในงานพิธีเปิดสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง จังหวัดราชบุรี

ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นสวนพฤกษศาสตร์บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ต่อมาในปี 2559 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้เสด็จเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทรลระยะทาง 21 กิโลเมตร

ด้วยการระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563-2564 ทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ทาให้งานเขาประทับช้างเทรล ต้องงดจัดไปพร้อมกับงานวิ่งอื่นๆ ทั่วประเทศ แต่สนามแข่งขันนี้ก็ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้จัดเป็นโครงการสาธิตวิ่งเทรล เพื่อเป็นต้นแบบของการจัดงานวิ่งเทรลในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานภายใต้สถานการณ์ระบาดของโควิด19 ทาให้เกิกกิจกรรมการวิ่งของมวลชนจานวนมากๆ กลับมาเริ่มต้นได้อีกครั้งหนึ่ง

และปี 2567 นี้ โครงการเขาประทับช้างเทรล ครั้งที่ 35 ได้กาหนดจัดในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านจอมบึง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง และบริเวณพื้นที่ หน่วยป้องกันและพัฒนา ป่าไม้ที่ รบ.1

ความพิเศษของโครงการเขาประทับช้างเทรล คือการพัฒนาสนามแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่รองรับนักวิ่งทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจการเดิน การวิ่งในภูมิประเทศที่มีความหลากหลาย เข้ามาใช้ประโยชน์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การเรียนรู้ และการท่องเที่ยวในธรรมชาติตลอดทั้งปี"


Distance

Saturday 15th of June 2024

Race Type Start Time Distance (km.) Time Limit Map
Mountain Bike 15K 14:00 15 -

Race Type
Mountain Bike 15K (Saturday 15th of June 2024)
Open
Shipping Option
Type Price
รับด้วยตนเอง ณ สวนพฤกศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 9:00 น. - 13:00 น.
฿0
Register Now
Application Fee

Mountain Bike 15K (Saturday 15th of June 2024)
Price Giveaway Is Lotto
Mountain Bike 15K THB 400 T-Shirt / เสื้อที่ระลึก
NoMore Product

บริจาค มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง / Invite all runners to be a "giver" in the Chombueng Village College Foundation

บริจาค 100 บาท / Donate 100 baht (Aprox. 2.67 USD)

Price 100 THB

บริจาค 200 บาท / Donate 200 baht (Aprox. 5.34 USD)

Price 200 THB

บริจาค 300 บาท / Donate 300 baht (Aprox. 8.01 USD)

Price 300 THB

บริจาค 400 บาท / Donate 400 baht (Aprox. 10.69 USD)

Price 400 THB

บริจาค 500 บาท / Donate 500 baht (Aprox. 13.36 USD)

Price 500 THB

บริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง / Invite all runners to be a "giver" in the Chombueng Crown Prince Hospital

บริจาค 100 บาท / Donate 100 baht (Aprox. 2.67 USD)

Price 100 THB

บริจาค 200 บาท / Donate 200 baht (Aprox. 5.34 USD)

Price 200 THB

บริจาค 300 บาท / Donate 300 baht (Aprox. 8.01 USD)

Price 300 THB

บริจาค 400 บาท / Donate 400 baht (Aprox. 10.69 USD)

Price 400 THB

บริจาค 500 บาท / Donate 500 baht (Aprox. 13.36 USD)

Price 500 THB

บริจาค สวนพฤกษศาสตร์ บ้านจอมบึง / Invite all runners to be a "giver" in the Ban Chom Bueng Botanical Garden

บริจาค 100 บาท / Donate 100 baht (Aprox. 2.67 USD)

Price 100 THB

บริจาค 200 บาท / Donate 200 baht (Aprox. 5.34 USD)

Price 200 THB

บริจาค 300 บาท / Donate 300 baht (Aprox. 8.01 USD)

Price 300 THB

บริจาค 400 บาท / Donate 400 baht (Aprox. 10.69 USD)

Price 400 THB

บริจาค 500 บาท / Donate 500 baht (Aprox. 13.36 USD)

Price 500 THB

บริจาค สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง / Invite all runners to be a "giver" in the Khao Prathap Chang Open Zoo

บริจาค 100 บาท / Donate 100 baht (Aprox. 2.67 USD)

Price 100 THB

บริจาค 200 บาท / Donate 200 baht (Aprox. 5.34 USD)

Price 200 THB

บริจาค 300 บาท / Donate 300 baht (Aprox. 8.01 USD)

Price 300 THB

บริจาค 400 บาท / Donate 400 baht (Aprox. 10.69 USD)

Price 400 THB

บริจาค 500 บาท / Donate 500 baht (Aprox. 13.36 USD)

Price 500 THB

Register Now
Fees
Operation Fee 6.00%
Event Location

เขาประทับช้าง Open with Google Map

GPS: 13.606744, 99.663097