Saturday Night run


18
Feb
Register Now

Detail

จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองกีฬา (Sports City) ของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้าง และยกระดับคุณภาพชีวิต จึงต้องส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะช่วยทำให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจสดชื่น แจ่มใส มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ประกอบกับสามารถต่อยอดความสามารถทางด้านกีฬาไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว จังหวัดและประเทศชาติต่อไปได้ อีกทั้งเพื่อยกระดับพัฒนาเมืองกีฬา (Sports city) ให้เป็นรูปธรรม

กีฬาและการออกกำลังกาย เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมเมืองกีฬา (Sports City) ให้มีความเด่นชัดด้านกีฬาของจังหวัด ที่จะต้องรณรงค์ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และกีฬายังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาระดับมาตรฐานการจัดกิจกรรมกีฬา ดังนั้น จังหวัดยะลาจึงได้จัดทำโครงการ Saturday Night Run 2023 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ในระหว่างกิจกรรมวิ่งเทรล Amazean Jungle Trail 2022 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ : ค่าสมัคร 200 บาท (สำหรับนักวิ่งอายุต่ำกว่า 10 ปี และ 60 ปีขึ้นไป สมัครฟรี รับเงินมัดจำคืนพร้อมอุปกรณ์แข่งขัน)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/AmazeanTrail
สอบถามปัญหาการสมัคร : https://www.facebook.com/runningconnectDistance

Saturday 18th of February 2023

Race Type Start Time Distance (km.) Time Limit Map
SAT 18:30 5 1 hrs. 30 min.
SAT-SPECIAL 18:30 5 1 hrs. 30 min.

Race Type
SAT (Saturday 18th of February 2023)
0 - 10
11 - 59
60 +
SAT-SPECIAL (Saturday 18th of February 2023)
0 - 10
11 - 59
60 +
Shipping Option
Type Price
Race pack pick-up at expo 16-18 Feb 2023 12:00-19:00
฿0
Register Now
Application Fee

SAT (Saturday 18th of February 2023)
Price Giveaway Is Lotto
SAT THB 200 Shirt / เสื้อคอกลม
No


SAT-SPECIAL (Saturday 18th of February 2023)
Price Giveaway Is Lotto
SAT-SPECIAL THB 200 Shirt - SP/ เสื้อ - SP
NoRegister Now
Fees
Operation Fee 6.00%
Event Location

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ Open with Google Map

GPS: 5.77036, 101.07152